top of page

Dagordning för årsstämma

Uppdaterat: 27 apr. 2022

Eskilstuna Ölkultur AB, 556688-0026


Inbjudan och förslag på dagordning för årsstämma Söndagen 24 April 2022.


PLATS: PUBEN

TID: KL 14.00


1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för bolagsstämman

3. Val av sekreterare

4. Val av justeringsman

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av kallelse skett i stadgad ordning

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

8. VD:s redogörelse av verksamheten för år 2021, samt genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Beslut disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

12. Beslut om styrelse- och revisorsarvode

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Val av valberedning

17. VD:s planer för framtiden

18. Övriga frågor

19. Avslutning

Välkommen!


Cecilia Giertta

Styrelseordförande

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page